Kogo zapraszamy i co oferujemy…

Do udziału w projekcie zapraszamy 64 pracowników mediów – przede wszystkim lokalnych i jednocześnie mieszkańców woj. śląskiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Specjalistyczne szkolenia i warsztaty przewidziane w projekcie, a także indywidualne doradztwo mają na celu zarówno rozwój osobisty uczestniczek i uczestników projektu, poszerzenie ich aktywności zawodowej niezbędnej na rynku pracy, poprawę umiejętności interpersonalnych istotnych w stosunkach zawodowych, a przede wszystkim nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Przewidziane w ramach projektu szkolenia i warsztaty obejmują:

 • identyfikacja potencjałów i potrzeb uczestniczek i uczestników (stworzenie Indywidualnych Planów Działań),
 • trening umiejętności społecznych/interpersonalnych,
 • ABC dziennikarstwa,
 • aspekty prawne, prawo prasowe i autorskie,
 • warsztaty specjalistyczne dla dziennikarzy i pracowników mediów (grupy: telewizja, radio, prasa, media internetowe),
 • warsztaty operatorskie,
 • warsztaty obróbki i montażu obrazu oraz dźwięku,
 • ABC oświetleniowca,
 • warsztaty wystąpień publicznych i kreowania wizerunku,
 • warsztaty z logopedii, emisji głosu i pracy z mikrofonem,
 • warsztaty „media internetowe”,
 • warsztaty „marketing w mediach lokalnych”.

W celu przystąpienia do rekrutacji niezbędne jest złożenie formularza rekrutacyjnego.

Zakwalifikowanie się do projektu skutkuje uczestnictwem w podstawowym bloku szkoleniowym (Trening umiejętności społecznych, ABC dziennikarstwa, indywidualny plan działań oraz aspekty prawa) oraz w szkoleniach specjalistycznych zgodnie z indywidualnym planem działania.

Z osobami spełniającymi kryteria formalne Projektu kontaktować się będziemy telefoniczne.

W przypadku nie zgłoszenia się na pierwsze ustalone spotkanie z doradcą zawodowym bez wcześniejszej informacji skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

Jednocześnie, złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu, rekrutacja nastąpi na podstawie analizy danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym. Nie wszystkie osoby, które dostarczyły formularz zgłoszeniowy zostaną zaproszone do udziału w projekcie.

O udziale w projekcie decyduje:

 1. Termin przesłania zgłoszenia
 2. Spełnienie warunków formalnych

-status pracownika (praca na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, umowy zlecenie lub umowy o pracę)

- zameldowanie na ternie województwa śląskiego (stałe lub czasowe)

- wykształcenie kierunkowe lub/i doświadczenie w pracy w mediach

Rekrutacja będzie uwzględniała założenia Projektu w zakresie grupy strategicznej.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w biurze projektu przy ul. Wolności 311, od 01.10.2011 r.

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pod nr Tel. biura projektu 32-777-44-11, e-mail: info@medialokalne.org

Szkolenia i warsztaty odbywają się w weekendy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin dziennie) oraz w dni robocze po godzinach pracy (w wymiarze maksymalnie 4,5 godziny dziennie). Każdy z uczestników – po zakończeniu wsparcia – otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Uczestnicy otrzymują także posiłek w trakcie zajęć trwających powyżej 4 godzin oraz zwrot kosztów dojazdów na zajęcia odbywające się poza miejscowością ich zamieszkania. Większość szkoleń i warsztatów jest realizowana w Zabrzu, w pobliżu dworca PKP, przystanków tramwajowych i dworca autobusowego, część – ze względu na ich specyfikę – w studiu telewizyjnym.

Formularze i regulaminy projektu są do pobrania w zakładce „pobierz”.